Lejebetingelser:

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende for den enkelte opgave, hvis de er skriftligt vedtaget af direktionen  Lejebetingelser på www.industrivejensmaskiner.dk går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.

 

Lejerens pligter:

Det påhviler lejer at sikre, at materiellet og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og, at det opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved, debiteres lejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover den foreskrevne ydeevne og anvendelse. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdsoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.
 

Ansvar og forsikring:

Ansvar
Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder materiellet anvendes.

Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f. eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Såfremt transport ikke udføres af Industrivejens Maskiner, er der ingen ansvar- og kaskodækning på transporten.
 

Forsikring
Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af materiel, som er i udlejers katalog. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer betaler IKKE forsikringsgebyr hos os. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller Industrivejens Maskiner kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark, jo mindre andet er aftalt skrifligt med Industrivejens Maskiner.

Forsikring er ikke et forretningsområde hos Industrivejens Maskiner – vi kræver derfor ikke forsikringsgebyr under en udlejning. Men er uheldet ude og du som kunde laver en forsikringsskade på noget af vores materiel – så vil du i givet fald skulle betale en selvrisiko svarende til det vi giver hos vores forsikringsselskab.
 

Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade:
Nyværdi på skadetidspunktet Selvrisiko

10.001 – 500.000 kr. . . . . . . 10.000 kr.
500.001 – 800.000 kr. . . . . . 20.000 kr.
Over 800.001 kr. . . . . . . . . .30.000 kr.

 

Lejemålets løbetid og ophør:

Hvis de forpligtigelser, der fremgår af nærværende lejebetingelser ikke overholdes af lejer, har udlejer ret til uden varsel:

– at afbryde lejemålet,
– at annullere lejeaftaler til senere udførelse,
– at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvilket også er tilfældet ved lejers eventuelle konkurs eller betalingsstandsning. I de nævnte tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning sætte sig i besiddelse af det lejede på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med fire ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.
 

Specielt for materiel uden betjening:
Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejers disposition. Lejemålet ophører den dag lejer afmelder eller returnerer det lejede til udlejer. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse til udlejer indenfor normal åbningstid. Udlejer har efter lejers afmelding ret til at videreudleje det udlejede materiel. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdage/søndage, regnes disse som lejedage. Affugtere, pumper, mandskabsvogne, lys, varmeovne, stilladser, kloakbolde, signalanlæg, skilte, afmærkning, generatorer, containere, el-tavler, skure beregnes altid pr. kalenderdag. Lejen er baseret på maximalt syv timer pr.arbejdsdag. Hvor intet andet er aftalt, er lejedagene mandag til fredag fra kl. 6.00 – kl.16.00. Udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Lejer bærer risikoen og erstatningsansvaret for materiellet indtil det er afhentet på anvendelsesstedet eller på et af lejer anvist sted i øvrigt, dog max. tre hverdage efter afmelding.

Det påhviler lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt. Evt. ventetid debiteres lejer.

Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på leverings/lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/betjenings vejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, – at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, – at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, – at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, – at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personale, – at betjenings- og belastningsforskrifter følges, – at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller af en af udlejer anvist reparatør. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand ( incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse og materiellet skal samtidig forblive indenfor landets grænser.

"SG Finans/finansieringsselskab/eventuelt flere kan eje materiellet og rettigheder ifølge lejeaftalen er i så fald transporteret til SG Finans/Finansieringsselskab. Forpligtelser (herunder til service, forsikring og lignende) overdrages ikke. Lejeaftalen løber i max. 12 måneder. "

 

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er excl. moms.